Trang chủ Tạp chí MakerDAO : Thống kê các khoản vay CDP trên nền tảng DeFi...

MakerDAO : Thống kê các khoản vay CDP trên nền tảng DeFi lớn nhất thế giới

SHARE

Là nền tảng DeFi (decentralized finance – tài chính phi tập trung) lớn nhất theo khối lượng, MakerDAO đã khóa ~ 96% ETH (giá trị bằng 1,65 triệu ETH, 433 triệu USD vào ngày 15 tháng 6 năm 2019) trong số các nền tảng chính. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào các hoạt động xung quanh Maker CDP và giới thiệu số liệu thống kê về người dùng tích cực của họ và những người vay DAI hàng đầu.

Dưới đây là một số sơ bộ để hiểu các hành động mà chủ sở hữu CDP có thể thực hiện trên nền tảng cho vay Maker. Chúng tôi tin rằng vòng đời của CDP có thể thực hiện theo các hành động dưới đây:

Tạo hoặc thay đổi quyền sở hữu

Open – Được gọi khi người dùng mở CDP mới với id được tạo tuần tự. Chủ sở hữu được đặt làm người Give.
Give – Được gọi khi chủ sở hữu trao quyền sở hữu CDP cho một địa chỉ khác.

Thêm hoặc rút PETH

Lock – Được gọi bởi người dùng khi thế chấp CDP hiện có. Khi người dùng gửi tiền vào hợp đồng pool Maker, tài sản thế chấp của PETH sẽ được thêm vào CDP của anh ta.
Free – Được gọi khi người dùng rút tài sản thế chấp từ CDP của mình. Nó chỉ có thể được gọi nếu tỷ lệ tài sản thế chấp của CDP đó đủ cao.

Cho vay hoặc trả nợ ĐAI

Draw – Được gọi khi người dùng mượn DAI, số tiền DAI đã vay sẽ được đúc và cấp cho người vay.
Wipe – Được gọi khi người dùng trả DAI và tiền lãi MKR tích lũy trở lại, DAI sẽ bị đốt cháy.

Thanh lý tài sản thế chấp

Bite – Được gọi khi CDP không an toàn, các tài sản đảm bảo của PETH được thanh lý để đưa CDP trở về trạng thái an toàn và ghi DAI hoàn trả tương ứng. Tăng việc phát hành SIN anti-coin bằng lượng DAI sẽ được đốt và gán nó cho người gọi hàm bite.

Shut – Được gọi khi đóng CDP. Có những hành động đi kèm có thể được thực hiện trong quy trình này – nếu CDP có số dư nợ DAI đáng kể đã được hoàn trả, tài sản thế chấp bị khóa trong CDP này sẽ được thanh lý để trả nợ DAI (DAI sẽ bị đốt sau đó). Nếu sau đó, có tài sản thế chấp còn lại, chúng sẽ được trả về địa chỉ chủ sở hữu. Hành động này sẽ xóa tất cả các khoản nợ, mở khóa tất cả các tài sản thế chấp và xóa hồ sơ CDP.

Người dùng tích cực

Theo dữ liệu vào ngày 30 tháng 5, chúng tôi đã kiểm tra các hoạt động của người dùng trong tất cả các sự kiện ở trên và có biểu đồ kênh như sau:

Hình 1 – Tổng số DAI cho vay và trả nợ của CDP của nhà sản xuất (trước ngày 30 tháng 5 năm 2019)

Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng id CDP mới nhất là 17.959, có nghĩa là đã có 17.959 sự kiện mở CDP. Trong số đó, chỉ có 9987 CDP (55,61%) ký gửi tài sản đảm bảo. Điều này cho biết rằng 7.972 chủ sở hữu CDP còn lại (44,39%) là những người dùng thử không hoạt động mà không có thêm hành động nào sau khi mở CDP.

Trong số 9,987 CDP đã gửi PETH làm tài sản thế chấp, 97,58% trong số họ đã vay DAI. Và trong số 9.745 khoản vay này, có 5,830 DAI hoàn trả.

Nếu chúng ta xác định người dùng hoạt động là những CDP đã từng ký gửi tài sản thế chấp và vẫn đang mở, con số sẽ giảm xuống còn 8,513, chiếm 47,4% trong số tất cả các CDP đã đăng ký.

Hình 2 – Hoạt động v.s. Các CDP của Nhà sản xuất đã đóng với tiền ký quỹ được ký gửi trong lịch sử (trước ngày 30 tháng 5 năm 2019).

CDP hàng đầu

Hình 3 – Các CDP hàng đầu được xếp hạng theo số lượng DAI đã vay (trước ngày 30 tháng 5 năm 2019).

Ở trên chúng tôi có tất cả các CDP đã vay hơn 1 triệu DAI trong lịch sử. Có 62 CDP trong danh sách. Trong so sánh, chúng tôi cho thấy tổng số tài sản đảm bảo họ gửi. Từ biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng 1 tài khoản hàng đầu đã vay hơn 20 triệu DAI. 47 chủ sở hữu CDP hàng đầu, chỉ chiếm 0,26% người dùng CDP, đã vay 50% số DAI đã ban hành.

Hình 4 – Biểu đồ hình tròn của DAI mượn bởi CDPs (trước ngày 30 tháng 5 năm 2019)

20 triệu DAI CDP_3228 đã mượn đã bay đến đâu? Chúng tôi đã vẽ sơ đồ DAI cho tài khoản 1 hàng đầu đó. Địa chỉ chủ sở hữu bắt đầu bằng 0xb45de55d và sơ đồ sankey hiển thị như sau:

Hình 5 – Lưu lượng chuyển token DAI của CDP_3228 Địa chỉ chủ sở hữu

Trong số tất cả 37 triệu DAI mà tài khoản này đã sở hữu, hầu hết trong số chúng được giao dịch cho WETH trên hệ thống Maker DEX (trước đây được gọi là OasisDex, và hiện được xây dựng lại dưới dạng Eth2Dai bởi nhóm Maker). Một phần nhỏ trong số chúng cũng được lưu thông qua dYdX và Kyber. Địa chỉ này đặc biệt giao dịch cặp DAI / WETH theo dữ liệu trên chuỗi. Vì tiền tệ thế chấp ban đầu là WETH, trường hợp người dùng hàng đầu này cho chúng ta thấy nhu cầu giao dịch cận biên đằng sau cho vay DAI.

SN_Nour

Tạp Chí Bitcoin | Medium